Varnost in zdravje pri delu

Smo pooblaščeno podjetje za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu na podlagi veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravju pri delu, skladno z odločbo pristojnega organa.

Storitve s področja varnosti in zdravja pri delu:

 • svetovanje in strokovna pomoč delodajalcu na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja za vse vrste dejavnosti,
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno in zdravo  delo,
 • izdelava navodil za varno delo,
 • izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme,
 • izvajanje meritev nizkonapetostnih električnih inštalacij,
 • izvajanje meritev zaščite stavb pred delovanjem strele,
 • izvajanje termografskih  meritev elektroinštalacij,
 • preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju,
 • preiskave kemičnih škodljivosti v delovnem okolju,
 • opravljanje strokovnih nalog  koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave in izvajanja projekta,
 • svetovanje na področju sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu OHSAS 18001,
 • prodaja opozorilnih in obvestilnih nalepk in  tabel (varnostni znaki).

Varnost pred požarom

Smo pooblaščeno podjetje za izvajanje storitve varstva pred požarom na podlagi veljavne zakonodaje s področja varstva pred požarom, skladno s pridobljenimi pooblastili pristojnih organov.

Storitve s področja varstva pred požarom:

 • svetovanje in strokovna pomoč delodajalcu na področju varstva pred požarom,
 • pogodbeno izvajanje nalog pooblaščene osebe varstva pred požarom,
 • izdelava ocen požarne ogroženosti,
 • izdelava požarnih redov s prilogami,
 • izračun gasilnih aparatov,
 • izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev s področja varstva pred požarom,
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanje za opravljanje požarne straže,
 • servis in vzdrževanje gasilnih aparatov,
 • redni tehnični nadzor hidrantov,
 • izvajanje preizkusov hidrantnega omrežja,
 • dobava gasilnih aparatov in opreme za gasilnike,
 • dobava in montažo gasilnih aparatov,
 • prodaja gasilnih aparatov,
 • izdelava ocen požarne ogroženosti in načrta zaščite in reševanja,
 • organizacija pregledov za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, naprave za javljanje požara, naprava za detekcijo plina, naprave za odvod dima in toplote (kupole), požarna vrata, požarne lopute, stabilne gasilne naprave ),
 • organizacija izdelave študije požarne varnosti, izkaz požarne varnosti in presoje požarne varnosti,
 • organizacija izdelave ex elaboratov.

Ostale storitve

 • varstvo pred naravnimi in drugim nesrečami:
  • svetovanje in priprava dokumentov za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot, služb in organov Civilne zaščite,
  • svetovanje in priprava dokumentov pri podajanju zahtevkov za razporeditev pripadnikov Civilne zaščite pristojnim Izpostavam Uprave RS za zaščito in reševanje,
  • izdelava pregleda obstoječe opreme in priprava plana nabave potrebne opreme enot, služb in organov Civilne zaščite,
  • izdelava Ocen ogroženosti,
  • izdelava Načrtov zaščite in reševanja,
  • uvajalno in temeljno usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito, skladno z odločbo pristojnega organa
 • priprava in izvajanje usposabljanja za voznike viličarjev (čelni in ročni viličarji),
 • svetovanje delodajalcem pri izvedbi ukrepov za:
  • preprečevanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in psihosocialnega tveganja na delovnem mestu,
  • prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
  • načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu

Pooblastila ter odločbe

Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 10200-51/2021/6, z dne 29. 10. 2021 za dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu:
 • opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere, hrup, osvetlitvene razmere, vibracije in nevarne kemijske snovi na delovnem mestu),
 • opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme.

Pooblastila in odločba Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje:

 • pooblastilo št. 8450-77/2012-32-DGZR za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
 • pooblastilo št. 8450-9/2011-23-DGZR za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov,
 • pooblastilo št. 8450-126/2013-4-DGZR za preizkušanje hidrantnih omrežij,
 • odločba št. 8450-21/2011-2-DGZR za izvajanje programa uvajalnega in temeljnega usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito.
 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si