Na področju varstva okolja izvajamo dejavnosti svetovanja in priprave različne dokumentacije, ki je zahtevana z Zakonom o varstvu okolja in podrejenimi predpisi.

Smo akreditiran organ za izvajanje meritev emisije snovi v zrak, hrupa v okolje ter meritev koncentracije kemičnih snovi v delovnem okolju. Naročnikom strokovno pomagamo tudi na področju higiene živil in sistema HACCP ter na področju kemikalij.

Varstvo okolja

 • Okoljsko svetovanje
  • okoljsko svetovanje in strokovna pomoč na področju varstva okolja,
  • pogodbeno svetovanje ter izvajanje pregledov skladnosti z zakonodajo,
  • sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, pomoč pri uvajanju in vzdrževanju,
 • Vplivi na okolje
  • izdelava poročil o vplivih na okolje,
  • izdelava strokovnih ocen vplivov na okolje,
  • določevanje vplivnih območij,
  • odpadki: izdelava načrtov ravnanja z odpadki, načrtov gospodarjenja z odpadki, načrtov zbiranja odpadkov ter načrtov gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
 • Ekološki monitoring
  • izvajanje meritev emisije snovi v zrak in izdelava ocen o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
  • izvajanje meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju

Meritve delovnega okolja in ostale meritve

 • Delovno okolje
  • meritve toplotnih razmer - mikroklime v delovnem okolju (temperatura, relativna vlažnost, hitrost gibanja zraka, stopnja turbulentnosti, indeksi PMV, PPD, WBGT)
  • meritve osvetlitvenih razmer (osvetljenost in svetlost),
  • meritve hrupa v delovnem okolju,
  • meritve vibracij na delovnih mestih,
  • meritve nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih in ocene izpostavljenosti delavcev (prah, plini in pare).
 • Prezračevanje
  • Preskus prezračevalnih sistemov
 • Kadilnice: pregledi in preskusi delovanja kadilnic (meritve prezračevanja in koncentracij nikotina, ogljikovega monoksida, kadmija in alveolarnega prahu).

Kemikalije

 • Svetovalec za kemikalije: izvajanje nalog svetovalca za kemikalije za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet s kemikalijami.
 • Izdelava potrebne dokumentacije pri opravljanju prometa (izdelava varnostnih listov, etiket, sporočanje podatkov o kemikalijah, priprava letnih poročil).
 • Svetovanje pri skladiščenju kemikalij.
 • Izvajanje usposabljanja za varno delo z nevarnimi kemikalijami.

Higiena živil in sistem HACCP

 • izdelava sistemov HACCP oz. smernic dobre higienske prakse,
 • svetovanje in strokovni pregledi objektov, kjer se opravlja proizvodnja in promet z živili,
 • usposabljanje odgovornih oseb in delavcev, ki delajo z živili, v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom,
 • vzorčenje - odvzem vzorcev (živil, pitne vode, brisov na snažnost) in priprava strokovnega mnenja k rezultatom,
 • izdelava Načrtov čiščenja in razkuževanja,
 • izdelava Načrtov preventivnih ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v vodovodnem omrežju.

POOBLASTILA, ODLOČBE, AKREDITACIJE

Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 10200-51/2021/6, z dne 29. 10. 2021 za dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu:

 • Opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem oklju (toplotne razmere, hrup, osvetlitvene razmere, vibracije in nevarne kemijske snovi na delovnem mestu);
 • Opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme;

Pooblastila Ministrstva za okolje in prostor, ARSO:

 • Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2, v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1
  (Št.: 35445-20/2022-2550-3);
 • Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
  (Št. poobl.: 35445-22/2022-2550-2);

Slovenska akreditacija

 • Sinet d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP - 080 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025), za katerega je SA podpisnica EA MLA sporazuma.

  Področja preskušanja:
  - meritve hrupa v okolju
  - meritve emisije snovi v zrak
  - meritve kemičnih škodljivosti v delovnem okolju

  Podroben opis obsega akreditacije je razviden iz spodnjih dokumentov:
  - Priloga k akreditacijski listini
  - Fleksibilni obseg akreditacije

Vodja profitnega centra
Matjaž Senica
03 56 54 019
matjaz.senica@sinet.si
051 399 524
Vodja razvoja
Simona Lesar
simona.lesar@sinet.si
031 638 821
 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si