Na področju varstva okolja izvajamo dejavnosti svetovanja in priprave različne dokumentacije, ki je zahtevana z Zakonom o varstvu okolja in podrejenimi predpisi.

Smo akreditiran organ za izvajanje meritev emisije snovi v zrak in hrupa v okolje. Naročnikom strokovno pomagamo tudi na področju higiene živil in sistema HACCP ter na področju kemikalij.

Varstvo okolja

  • Okoljsko svetovanje
    • okoljsko svetovanje in strokovna pomoč na področju varstva okolja,
    • pogodbeno svetovanje ter izvajanje pregledov skladnosti z zakonodajo,
    • sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, pomoč pri uvajanju in vzdrževanju,
  • Vplivi na okolje
    • izdelava poročil o vplivih na okolje,
    • izdelava strokovnih ocen vplivov na okolje,
    • določevanje vplivnih območij,
    • odpadki: izdelava načrtov ravnanja z odpadki, načrtov gospodarjenja z odpadki, načrtov zbiranja odpadkov ter načrtov gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
  • Ekološki monitoring
    • izvajanje meritev emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
    • izvajanje meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju

Meritve delovnega okolja in ostale meritve

  • Delovno okolje
    • meritve toplotnih razmer - mikroklime v delovnem okolju (temperatura, relativna vlažnost, hitrost gibanja zraka, stopnja turbulentnosti, indeksi PMV, PPD, WBGT)
    • meritve osvetlitvenih razmer (osvetljenost in svetlost),
    • meritve hrupa v delovnem okolju,
    • meritve vibracij na delovnih mestih,
    • meritve nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih in ocene izpostavljenosti delavcev (prah, plini in pare).
  • Prezračevanje
    • Preskus prezračevalnih sistemov
  • Kadilnice: pregledi in preskusi delovanja kadilnic (meritve prezračevanja in koncentracij nikotina

Kemikalije

  • Svetovalec za kemikalije: izvajanje nalog svetovalca za kemikalije za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet s kemikalijami.
  • Izdelava potrebne dokumentacije pri opravljanju prometa (izdelava varnostnih listov, etiket, sporočanje podatkov o kemikalijah, priprava letnih poročil).
  • Svetovanje pri skladiščenju kemikalij.
  • Izvajanje usposabljanja za varno delo z nevarnimi kemikalijami.
  • Varnostno svetovanje s področja nevarnega blaga (ADR)

Higiena živil in sistem HACCP

  • izdelava sistemov HACCP oz. smernic dobre higienske prakse,
  • svetovanje in strokovni pregledi objektov, kjer se opravlja proizvodnja in promet z živili,
  • usposabljaje odgovornih oseb in delavcev, ki delajo z živili, v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom,
  • vzorčenje - odvzem vzorcev in priprava strokovnega mnenja k rezultatom,
  • izdelava Načrtov čiščenja in razkuževanja,
  • izdelava Načrtov preventivnih ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v vodovodnem omrežju.

POOBLASTILA, ODLOČBE, AKREDITACIJE

Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 10200-62/2014/5, z dne 29. 10. 2014 za dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu:

  • Opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem oklju (toplotne razmere, hrup, osvetlitvene razmere, vibracije in nevarne kemijske snovi na delovnem mestu);
  • Opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme;

Pooblastila Ministrstva za okolje in prostor, ARSO:

  • Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1
    (Št.: 35445-5/2016-3);
  • Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
    (Št. poobl.: 35421-7/2016-2);

Slovenska akreditacija

  • Akreditiran organ pri Slovenski akreditaciji po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005, akreditacijska listina LP – 080.
    • Meritve hrupa v okolje
    • Meritve emisije snovi v zrak
 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si