Detektivska dejavnost je po Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1, Ur. list RS št. 17/2011) opredeljena kot zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Detektivske storitve izvaja detektiv z licenco, katero mu na podlagi javnega pooblastila podeli Detektivska zbornica Republike Slovenije.

STORITVE ZA PODJETJA

 • kontrola in nadzor bolniške odsotnosti
 • kontrola alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih drog na delovnem mestu
 • ugotavljanje upravičenosti povračila stroškov prevoza na delo in z dela
 • spoštovanje konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule
 • vročanje pisemskih in ostalih pošiljk
 • zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju
 • ugotavljanje uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov
 • varnostno svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj

PODROČJA DELA in UPRAVIČENJA DETEKTIVA

Detektiv pridobiva informacije o:

 • osebah, pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
 • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi. Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij. Detektiv opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni. Stranka lahko na detektiva prenese samo tiste pravice, ki jih ima sama.

Detektiv pri svojem delu izvaja naslednja upravičenja:

 • zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov
 • pridobiva podatke iz evidenc
 • osebno zaznava
 • uporablja tehnična sredstva
Kontakt in informacije
(03) 56 54 024
031 716 170
Detektiv Igor Zavrašek, licenca št. 174

Detektivka Nataša Bizjak, licenca št. 125
 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si